Menu
  Nederlands

  Human-Centered ICT

  Onderzoekslijn van Kenniscentrum Creating 010

  De onderzoekslijn Human-Centered ICT heeft als doel kennis en kunde over mensgericht ontwerpen te verzamelen, uit te werken en te verspreiden en zo een antwoord te geven op de vraag hoe je ICT en nieuwe media ontwerpt die aansluiten bij alledaagse wensen en behoeften. De kerngedachte hierbij is dat de betekenis voor de eindgebruiker richting geeft aan het gehele ontwerpproces; dit is nu in de praktijk vaak nog onvoldoende het geval.

  Bij mensgericht ontwerpen vormt het perspectief van de gebruiker als het ware een platform voor alle betrokken partijen, waar mogelijke drempels en miscommunicatie die door vakjargon of monodisciplinair denken ontstaan, worden vermeden. Maatschappelijke innovatie wordt ook bewerkstelligd door humane waardes een grote(re) rol te laten spelen in ontwerpparadigma’s voor informatiesystemen. 

  Highlights 2013

  De projecten Rotterdam Open Data en Ik ben STER(k) zijn in 2013 afgerond en illustreren de ambities van Betekenisvol Ontwerpen in de Stad. Rotterdam Open Data heeft niet alleen bijgedragen aan het openen van de publieke sector data, ook is de mindset binnen de gemeente Rotterdam veranderd en is er bijgedragen aan de rolverschuiving tussen ambtenaren en burgers.

  Het Open Datalab is ook een resultaat van Rotterdam Open Data. Sinds het najaar 2013 gaat het onder de naam Applab verder. Applab is meer dan een open data lab, het is een innovatieve onderwijsmethodiek die multidisciplinaire samenwerking aanmoedigt. Het talentontwikkelingsplatform Ik ben STER(k) heeft jongeren uit Rotterdam-Zuid hun verborgen talent getoond en zelfvertrouwen gegeven door middel van ontwerpworkshops met en in het Stadlab Rotterdam.

  Betrouwbare en tijdig beschikbare data vormen de grondstof voor informatie en kennis, die op hun beurt ten grondslag liggen aan het nemen van adequate beslissingen en het trekken van onderbouwde conclusies.

  Het vraagstuk van hoe om te gaan met de spanning tussen het verzamelen en toegankelijk houden van data enerzijds, en het verwerken van data tot bruikbare informatie en kennis anderzijds, ligt ten grondslag aan onderzoek naar big data en cybersecurity. Big data architecturen en technieken pogen de grote hoeveelheden data te integreren van real-time databases en multi-media databases. Er heeft een doorontwikkeling plaatsgevonden van het concept van ‘dataspace systeem’ en er is een applicatie ontwikkeld en geïmplementeerd in het project Rotterdam Open Data.

  De onderzoeksactiviteiten rondom Cybersecurity waren gericht op het opzetten van architecturen en monitoren om het ongeautoriseerd en oneigenlijk gebruik van data in kaart te brengen. In het kader van het project CyberDew zijn er veel inspanningen verricht om de karakteristieken van sensordata in kaart te brengen en hoe deze te benutten om cyberaanvallen tijdig te detecteren. Tenslotte is gekeken hoe soft requirements als privacy en trust geoperationaliseerd en ingebed kunnen worden in systeemarchitecturen.

  Projecten

  binnen deze onderzoekslijn

  Lectoren

  van deze onderzoekslijn