Menu Search Nederlands

Instructeur Hout, Material Station (0,8 fte)

Willem de Kooning Academie

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION

De Willem de Kooning Academie, Hogeschool Rotterdam (WdKA / RUAS), biedt een verscheidenheid aan bachelor- en masteropleidingen op het gebied van visuele cultuur, kunst, vormgeving, docentenopleiding beeldende kunst & vormgeving en vrijetijds- en evenementenmanagement.

Deze opleidingen bereiden voor op een carrière in de culturele maakindustrie: als kunstenaar, als ontwerper, als maker en uitvoerder, als docent, als onderzoeker of als organisator.

Het onderwijs van de Willem de Kooning Academie gaat uit van de zelfstandigheid van de studenten die in groepen aan projecten werken. Naast de verschillende opleidingen (Majors) en Minors (Practices) heeft de WdKA stations. In de stations; worden faciliteiten en expertise aangeboden gericht op vaardigheden.  Daarnaast bieden de stations een plek waar studenten zelfstandig (maak)onderzoek kunnen doen.

Over het Houtwerkplaats onderdeel van het Material Station

Het Material Station is een onderwijsomgeving waar studenten werken rondom de werkplaatsen keramiek/kunststof, digilab, metaal en hout. In dit station worden kunstwerken en producten hoofdzakelijk in 3D uitgewerkt. Er wordt door onze studenten onderzoek gedaan naar materialen en allerlei technieken. Door de grote diversiteit in de leervragen van studenten wordt van een instructeur een brede en open vakkennis gevraagd, waarbinnen iedere instructeur een eigen specialisatie heeft. Binnen het Material Station worden basis- en geavanceerde technieken door middel van instructies aangeboden. Daarnaast wordt er veel tijd en aandacht besteed aan individuele begeleiding waarin we studenten stimuleren om op innovatieve wijze technieken in te zetten bij het uitvoeren van hun projecten.

De houtwerkplaats is goed geoutilleerd, en is opgedeeld in een ruime machinale werkplaats met een diversiteit aan stationaire machines zoals diverse zaag-, schuur en schaafmachines, met daarnaast een ruimte voor allerlei nabewerkingen en lijmtechnieken.

Profiel

Voor de houtwerkplaats zoeken we een enthousiaste collega die ruime ervaring heeft met houtbewerking, zowel machinaal als ambachtelijk. Als instructeur ben je niet alleen betrokken in de individuele begeleiding van studenten maar geef je instructielessen over houtbewerking in de breedste zin van het woord.

Verder lever je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de houtwerkplaats. Je denkt mee over hoe bijvoorbeeld een belangrijk thema zoals duurzaamheid of het toepassen van nieuwe maar ook vergeten technologieën een plek kunnen krijgen in de houtwerkplaats.

We zoeken iemand die over de grenzen van huidige technieken kan denken en samen met studenten durft te experimenteren.

Ons 'community' is divers, niet alleen qua profiel, maar ook qua culturele achtergrond, geslacht en etniciteit. We zijn ons ervan bewust dat je wellicht niet in alle onderstaande domeinen ervaring hebt. Geef in dat geval aan op welke gebieden je je verder zou kunnen ontwikkelen.

Je bent in staat om:

 • Je kan afdoende ondersteuning bieden aan studenten die individuele vraagstukken hebben.
 • Instructielessen te geven op het gebied van houtbewerking en veiligheid. Deze lessen worden veelal in het engels gegeven.
 • Instructies en lesprogramma’s te ontwikkelen.
 • Je kunt omgaan met druk en stress.
 • Het beheren van een houtwerkplaats, waarbij je verantwoordelijk bent voor zowel onderhoud als de eerste reparaties.
 • Je kan docenten ondersteunen bij het begeleiden van de studenten.

Samen met je collega's ontwikkel je blended en hybride onderwijsvormen zodat het voor studenten mogelijk wordt om ondersteuning te krijgen voor of nadat ze kennis hebben gemaakt met de houtwerkplaats.

Je staat open voor professionalisering; hierbij kan je denken aan een didactische training, vaardigheid gerelateerde cursussen, deelname aan werkgroepen en internationaal bijeenkomsten.

Je werkt actief mee- en samen in een team van collega's om een inspirerende werk- en leeromgeving voor studenten te creëren. Je bent samen met je collega's verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en ontwikkeling van de houtwerkplaats en de open ruimtes van het Material Station. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het toezicht, de controle en het beheer van de aanwezige materialen, veiligheid en machines. Je bent ook bereid om waar nodig te assisteren in een andere werkplaats van het Material Station.

Voorwaarden

 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je hebt een afgeronde relevante MBO niveau 4 opleiding.
 • Je hebt meerdere jaren relevante werkervaring in een houtwerkplaats, en kunt zelfstandig en oplossingsgericht werken.
 • Een HBO denk niveau.
 • Je bent flexibel en je bent bereid om te assisteren of te ondersteunen in verschillende werkplaatsen/stations. Je bent ook bereid om één of meerdere avonden te werken.
 • Je hebt interesse in projectonderwijs en kunt in teamverband projecten en opdrachten uitvoeren; daarnaast ben je zelfstandig, resultaatgericht en ben je proactief in het opzoeken van samenwerking.
 • Je bent in staat een stimulerende leeromgeving voor studenten te creëren en studenten te enthousiasmeren en motiveren.
 • Je hebt kennis van de nieuwste maar ook traditionele technieken en ontwikkelingen binnen de houtsector en je hebt een relevant netwerk opgebouwd.
 • Je hebt een groot probleemoplossend vermogen en bent in staat om vanuit technisch perspectief out-of-the-box te denken.
 • Je hebt een duidelijke motivatie en/of affiniteit met onderwijs; je wil graag kennis delen en overdragen.
 • Je hebt affiniteit met kunst en design.
 • EU / ECC-werkvergunning.
 • Beheersing van mondeling en schriftelijk Engels (kennis van het Nederlands is een pluspunt).

Aanbod

De Willem de Kooning Academie / Hogeschool Rotterdam biedt je een tijdelijk contract aan als instructeur. De salarisrange is HBO-CAO schaal 8 (minimaal € 2.598,98 en € 3.479,90 maximaal bruto per maand bij een volledig dienstverband), exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering.

Alle medewerkers van Hogeschool Rotterdam moeten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen, afgegeven door de minister van Justitie en Veiligheid.

Voordelen

WdKA investeert graag in gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers. Werken bij WdKA betekent dat je tijd en faciliteiten kunt inzetten voor je eigen professionalisering.

Om je pedagogische ontwikkeling te bevorderen, wordt je gevraagd om naar behoefte deel te nemen aan trainingssessies.

Je kunt gebruik maken van Hogeschool Rotterdam korting op uw zorgverzekering en deelnemen aan een solide pensioenregeling.

Hogeschool Rotterdam werkt met een beperkte reiskostenvergoeding (maximaal 20 km).

De selectie procedure

De selectieprocedure verloopt in twee fasen. Op basis van cv, motivatiebrief en portfolio wordt een shortlist van sollicitanten opgesteld, gevolgd door interviews. Om een goed beeld te krijgen van jouw werkervaring, vragen wij jou afbeeldingen bij te voegen van werk dat je hebt gemaakt.

Aanvullende informatie

Informele vragen over de functie of de selectieprocedure kunnen worden gericht aan: coördinator van het Material Station; Raymond Molendijk, r.b.h.molendijk@hr.nl.

Sluitingsdatum: maandag 24 januari 2022

Solliciteren kan alleen via onze eigen website.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

__________________________________________________________________________________

English Version:

The Willem de Kooning Academy, Rotterdam University of Applied Sciences (WdKA/RUAS), offers a variety of bachelor and master programs in the field of visual culture, art, design, fine art & design teacher training, education and leisure & events management.

The curriculum of the Willem de Kooning Academy is founded on an interdisciplinary ethos through the Autonomous, Social and Commercial Practices. The Majors are the entry point of study for all Bachelor students; the Practices are the interdisciplinary research contexts which take place in the second half of the Bachelor programs; and the highly unique Stations (advanced workshops focused on Research through Making) complete the three pillars of the institute.

In the stations; facilities and expertise are offered that focus on skills and  offer a place where students can conduct research through making.

About the wood workshop, part of the Material Station

The Material Station is an educational environment where students can find facilities and expertise about Ceramics/Plastic, Wood, Metal and Digital Fabrication Technologies. In this station, students are able to do material research (3d) and explore all kinds of techniques. Due to the great diversity in the learning questions of students, an instructor at the Material Station is required to have a broad professional knowledge; having said that, each instructor has his own specialization. Within the Material Station, basic and advanced techniques are offered by means of instructions. In addition, a great deal of time and attention is devoted to individual guidance, in which we encourage students to use innovative techniques in the implementation of their projects.The wood workshop is very well equipped, and is divided into a large machinery workshop with a variety of sawing, sanding woodturning and planing machines. Besides the machinery there is a smaller workshop for bonding techniques, finishing and assembling.

Profile

For the wood workshop we are looking for an enthusiastic colleague who has extensive experience with woodworking, both mechanical and traditional. As an instructor you are not only involved in the individual supervision of students, but you also give instruction lessons about woodworking in the broadest sense of the word.

You also make an active contribution to the development of the wood workshop. You think along about how, for example, an important theme such as sustainability or the application of new but also forgotten technologies can be given a place in the wood workshop.

We are looking for someone who can think beyond the limits of current techniques and who dares to experiment together with students.

Our staff is diverse, not just in terms of practice profiles but also in terms of culture, gender, and ethnicity. We are aware that you might not have experience in all domains below. If this is the case, please specify in which areas you would need to further develop yourself.

You are able to:

 • Guide and support students with individual issues in the field of construction, technique and advice about using materials.
 • Instructing classes in woodworking and safety. These lessons are given mostly in English.
 • Develop instructions and curricula.
 • Deal with pressure and stress.
 • Manage a wood workshop, where you are responsible for both maintenance and initial repairs.
 • Support teachers in guiding the students.
 • Together with your colleagues, you develop blended and hybrid forms of education so it becomes possible for students to find support and get acquainted with the wood workshop before or after they have been introduced to the physical space of the workshop.
 • Willing to also work/ support in other workshops

You are open to learn and professionalize through didactic training, skill related professionalization and participation in working groups and national/international meetings/webinars.

You actively participate in a team of colleagues with whom you work within the station to create an inspiring work and learning environment for students. You are, together with your colleagues, responsible for the management, maintenance and development of the wood- workshop, as well as the open spaces of the Material Station. You are also responsible for supervision, control and management of the materials and machines present. You are also willing to assist within the Material Station where necessary.

Requirements

 • Good communication and social skills.
 • You are trained and technical educated in woodworking.
 • You have multiple years relevant working experience within a wood workshop, you can work independently and are also result-oriented and you are proactive in seeking cooperation.
 • You have a higher professional education working level of thinking. You are flexible and you are willing to assist or provide support in several workshops / stations. You are also prepared to work one or more evenings.
 • You feel responsible for the maintenance and initial repairs.
 • You have an interest in project-based education and a willingness to participate in team teaching.
 • You can carry out projects and assignments in a team.
 • You are able to create a stimulating learning environment for students and enthuse and motivate students.
 • You have knowledge of the latest techniques and developments within woodwork techniques and you have built up a relevant network.
 • You have great problem solving skills and are able to think out-of-the-box from a technical perspective.
 • A clear motivation and affinity with education; you are able to communicate, share and transfer knowledge.
 • You have an affinity with art and design.
 • EU/ECC work authorization.
 • A comprehensive knowledge of verbal and written English (knowledge of Dutch is a plus).

Offer

Willem de Kooning Academy/Rotterdam University of Applied Sciences (Hogeschool Rotterdam) offers you a temporary contract. The salary range is HBO-CAO scale 8 (€ 2.598,89 minimum and € 3.479,90 maximum gross per month for full-time employment), exclusive of 8% holiday pay and 8.3% end-of-year bonus.

All staff members of Rotterdam University of Applied Sciences must be able to submit a Certificate of Conduct (Verklaring Omtrent Gedrag, VOG) issued by the Dutch Minister of Justice and Security.

Perks

WdKA likes to invest in motivated and well-trained employees. Working at WdKA means that you can use time and facilities for professionalization.

To further your pedagogical development, you will be asked to participate in training sessions as required.

You may avail of a Rotterdam University of Applied Sciences discount on your healthcare and participate in a solid pension scheme.

Application Procedure

The selection procedure will take place in two phases. A short list of applicants will be drawn based on CV, Letter of motivation and portfolio, followed by interviews. To get a good view of your working experience , please include images of work you have made.

Additional information

Informal enquiries about the position or the selection procedure can be directed to: coordinator of the Material Station; Raymond Molendijk, r.b.h.molendijk@hr.nl.

Deadline for applications: Monday 24 January 2022

Please do not use this vacancy as an acquisition opportunity.

We use analaytics and marketing cookies to improve the website.

Change cookie settings